pondělí 12. červen 2017 0:00

Výzkumy příčiny ženské neplodnosti a optimalizace experimentů u materiálových vlastností ovládly letošní udílení ocenění Pro ženy ve vědě

Každý nový život vzniká oplodněním vajíčka. S přibývajícím věkem ženy však dochází k tomu, že stále větší množství vajíček obsahuje nesprávný počet chromozomů. Geneticky abnormální embrya pocházející z těchto vajíček jsou buď spontánně přerušena, nebo nesou genetické vady.

Vítězná práce vědkyně letošního ročníku L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě v kategorii do 35 let se snaží přispět k lepšímu pochopení příčin ženské neplodnosti. Na základě druhého oceněného výzkumu v kategorii od 36 do 45 let dochází ke zvyšování spolehlivosti konstrukcí skrze vývoj nových metod pro navrhování optimálních experimentů.

 

Jaké procesy v lidském těle mají za následek špatné rozdělení chromozomů a vznik geneticky abnormálních vajíček? Jak můžeme skrze zkoumání inverzních problémů v pravděpodobnostní inženýrské mechanice navrhnout co nejpřesnější experiment tak, aby bylo možné určit materiálové vlastnosti třeba pro konstrukci raketoplánů?

 

Odpovědi na tyto a podobné otázky lze nalézt ve výzkumech nadaných vědkyň, které si dnes v prostorách Francouzského velvyslanectví v Praze převzaly ocenění L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě, každá ve výši 250 000 Kč. Letošní ceny byly uděleny české embryoložce PharmDr. Zuzaně Holubcové, Ph.D. a matematičce Ing. Anně Kučerové, Ph.D.

 

České laureátky L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě 2017

PharmDr. Zuzana Holubcová, Ph.D. pracuje v Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Cílem jejího projektu je poskytnout první komplexní charakterizaci strukturní a funkční organizace pólů meiotického vřeténka lidských vajíček. „Předložená výzkumná studie pomůže nejen lépe pochopit, čím vzniká náchylnost lidských vajíček k aneuploidii, ale v širším kontextu poskytne znalosti, které mohou pomoci při rozvoji prevence, screeningu a možného léčení ženské neplodnosti pro rostoucí počet žen s reprodukčními problémy,“ dodává ke své práci Zuzana Holubcová.

 

Ing. Anna Kučerová, Ph.D. působí na Českém vysokém učení technickém v Praze, kde se věnuje pravděpodobnostní inženýrské mechanice.

 

Spolehlivost konstrukcí je významně ovlivněna nejistotami ve vlastnostech použitých materiálů. Projekt Anny Kučerové se zabývá vývojem nových metod pro navrhování experimentů, ze kterých se materiálové vlastnosti zjišťují. Například výpočtové modely pro simulaci spalovacích motorů nosných raket mají značné množství parametrů, které je třeba správně určit, aby bylo možné věrohodně simulovat chování nosné rakety při startu či ve vesmíru.

 

K tomu se využívá velký počet finančně nákladných experimentů. „Ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou hledáme nové metody pro navržení optimálních a robustních experimentů. S jejich pomocí chceme určit vlastnosti použitých materiálů co nejpřesněji, a to i se zohledněním různých nejistot a nepřesností při provádění experimentu. Menší počet optimalizovaných testů umožní významnou úsporu finančních prostředků a zvýší spolehlivost navrhované konstrukce - v tomto případě raketového motoru. Vyvíjené metody mají ale mnohem širší pole užití,“ vysvětluje Anna Kučerová.

 

L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě v České republice

V České republice byl projekt uveden v roce 2006 a každoročně oceňuje nadějné vědkyně, které na základě předložených vědeckých prací vybere odborná porota. Současná výše ocenění činí 250 000 Kč. Soutěž je zároveň podpořena spoluprací s Akademií věd České republiky. Od začátku trvání projektu v České republice bylo oceněno již 30 talentovaných žen-vědkyň, které si mezi sebou rozdělily částku ve výši více než 7 milionů korun.

 

Do letošního ročníku L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě se zapojilo celkem 58 českých vědkyň, do finále se jich pak probojovalo celkem 14. Se svými projekty předstoupily vědkyně již začátkem dubna před odbornou porotu. Ta byla tradičně sestavena ze zástupců Akademie věd ČR, dalšími členy komise byli také generální ředitel společnosti L‘Oréal Tomáš Hruška a Mgr. Radka Bordes, vedoucí tajemnice Sekretariátu České komise pro UNESCO. Obě vítězky si na slavnostním předání cen dne 7. června v Praze převzaly ocenění v hodnotě čtvrt milionu korun.

 

Obecně o projektu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě

Původní program L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě byl založen v Paříži v roce 1998 za účelem podpory žen-vědkyň. Program si klade za cíl oceňovat úspěchy již etablovaných vědkyň a vliv jejich odborné činnosti na současnou společnost, stejně jako poskytovat podporu mladým vědkyním na samém počátku kariéry. Od svého vzniku se program postupně rozšířil do mnoha světových zemí a ocenil více než 2 800 žen ze 115 zemí. Více informací o projektu Pro ženy ve vědě najdete na www.prozenyvevede.cz.

 

V roce 2016 byl poprvé představen celosvětový Manifest Pro ženy ve vědě, který má mobilizovat vědeckou obec a institucionální i širokou veřejnost k rychlejšímu tempu změn, které by zlepšily situaci žen ve vědě. To vše s cílem zvýšit viditelnost a veřejnou podporu, aby zúčastnění mohli společně pracovat v zájmu lepší genderové vyváženosti na poli vědy. Připojte se ke kampani a podepište Manifest zde: www.forwomeninscience.com

 

Proč se skupina L’Oréal rozhodla podporovat ženy ve vědě?

Od svého založení usiluje projekt L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě o to, aby ženy měly na všech úrovních vědy rovné zastoupení. Ačkoli se situace žen v mezinárodní vědecké komunitě za posledních 10 let výrazně zlepšila, stále v tomto směru zbývá ještě hodně práce pro lepší genderovou vyváženost. O tom nejlépe vypovídá skutečnost, že ženy představují pouhých 30 % ze všech výzkumníků na světě.1 V Evropské unii zastávají ženy dokonce jen 11 % nejvyšších akademických postů ve vědě. Nobelova cena byla historicky udělena méně než 3 % vědkyň, to od roku 1901 znamená pouhých 16 ocenění, z nichž 2 získala francouzská vědkyně polského původu Marie Curie-Skłodowská v oblasti fyziky a chemie.