čtvrtek 17. září 2015 0:00

Jak je to s přístupovou cestou k pozemku?

Do redakce nám přišel zajímavý dotaz: Pan Drobný je vlastníkem pozemku, který je veden jako zahrada a chtěl by tam stavět. Nemá ale přístupovou cestu, stejně jako majitelé okolních pozemků. Je možné domluvit se s ostatními majiteli na vybudování přístupové cesty k pozemkům? Bez toho že by musela být dodržena minimální šířka veřejné komunikace 10 metrů, které požaduje město a odbor územního plánování?

Odpovídá JUDr. Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. 

 

Při zpracování odpovědi na výše uvedenou otázku vycházíme z předpokladu, že všechny dotčené pozemky jsou určeny územně plánovací dokumentací pro výstavbu a stavební uzávěra v dané lokalitě byla provedena pouze z toho důvodu, že se vlastníci dotčených pozemků doposud nedohodli na přístupové cestě k dotčeným pozemkům. Předpokládáme tedy, že jiné překážky pro provedení výstavby na pozemcích, s výjimkou dohody o podobě příjezdové cesty, nejsou.

 

V případě, že vlastníci dotčených pozemků nesouhlasí s požadavky obce na podobu místní komunikace, kterou by měly zbudovat vlastníci dotčených pozemků a obec následně převzít do svého výlučného vlastnictví, je podle našeho názoru nejvhodnější variantou dohoda vlastníků dotčených pozemků o příjezdové cestě, která bude ve spoluvlastnictví všech vlastníků dotčených pozemků, aby každý z vlastníků dotčených pozemků mohl přístupovou cestu bez omezení užívat.

 

V případě spoluvlastnictví přístupové cesty se bude jednat o přídatné spoluvlastnictví, které je definováno v ustanovení § 1223 občanského zákoníku takto, cit.: „Věc náležící společně několika vlastníkům samostatných věcí určených k takovému užívání, že tyto věci vytvářejí místně i účelem vymezený celek, a která slouží společnému účelu tak, že bez ní není užívání samostatných věcí dobře možné, je v přídatném spoluvlastnictví těchto vlastníků.

 

Týká-li se přídatné spoluvlastnictví nemovité věci zapisované do veřejného seznamu, zapíše se do veřejného seznamu i přídatné spoluvlastnictví." Přídatné spoluvlastnictví poskytuje větší ochranu vlastníkům samostatných věcí (v tomto konkrétním případě jednotlivých pozemků) při užívání společné věci (v tomto případě přístupové cesty).

 

Spoluvlastnictví přístupové cesty vznikne dohodou jednotlivých vlastníků dotčených pozemků, kdy každý z dotčených vlastníků poskytne část svého pozemku na přístupovou cestu, která se stane samostatným pozemkem ve spoluvlastnictví vlastníků dotčených pozemků. Spoluvlastnické podíly mohou být určeny jak podle toho, jak velkou část pozemku ke zřízení přístupové cesty ten který vlastník poskytl, případně mohou být podíly všech spoluvlastníků stejné. Vše je pouze na dohodě vlastníků dotčených pozemků.

 

Zároveň je žádoucí, aby mezi vlastníky dotčených pozemků byla již na počátku uzavřena dohoda o podobě přístupové cesty (např. asfaltová ulice), dohoda o tom, jakým způsobem bude provedena výstavba přístupové cesty, jakým způsobem se budou jednotliví spoluvlastníci na výstavbě přístupové cesty finančně podílet, a jakým způsobem bude přístupová cesta udržována.

 

Nevylučuji, že radnice či odbor územního plánování můžou najít nějaký způsob, jak tomu zabránit (např. nevydání stavební ho povolení na výstavbu ulice v případě, že bude stavební povolení třeba). A pokud se týká obrany, tak ta musí být zvolena až podle kroků, které učiní radnice. Event. následně se soudně obráti na kraj.